Image for Komt mijn project of doel<br>in aanmerking?

Komt mijn project of doel
in aanmerking?

Voorwaarden
We steunen goede doelen op heel veel verschillende gebieden. De omvang van de jaarlijks beschikbare geldmiddelen is echter niet zodanig dat we overal kunnen zijn. Elke euro is immers maar één keer uit te geven en dat proberen we zo zorgvuldig mogelijk te doen in lijn met ons beleidsplan. Doelen in de regio Land van Heusden en Altena en naaste omgeving hebben de voorkeur. Daarna komen doelen die een nationale of internationale focus kennen.

Bekijk hieronder of het project in aanmerking komt voor het doen van een aanvraag. Er gelden verschillende voorwaarden voor lokale, nationale en internationale doelen. Mocht de aanvraag naar uw inzicht op basis hiervan in aanmerking komen, dien dan bij voorkeur per email een aanvraag in.

Welke doelen steunen wij?

 • Gezondheid, zelfredzaamheid en armoedebestrijding van diverse groepen in de samenleving zoals ouderen, jongeren, gehandicapten en andere kwetsbare groepen. 
 • Saamhorigheidsgevoel, eenzaamheidsbestrijding, meedoen en inclusiviteit van de maatschappij waarin wij leven. 
 • Tentoonstellingen, kunstzinnige en culturele uitingen, alsmede aan educatie op dit gebied. We steunen hier alleen in de eigen regio.
 • Geschiedenis en het behoud van cultuurhistorische waarden van de streek, dit beschikbaar maken voor het algemene publiek en die educatie hierover verzorgen. We steunen hier alleen in de eigen regio.
 • Het behoud van de natuur en het milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn. 
 • Ontwikkelingssamenwerking en noodhulp in het buitenland.
 • Onderwijs en wetenschappen, dit echter in zeer beperkte mate. 

Algemene voorwaarden

Een eventuele donatie aan een project of goed doel is sterk afhankelijk van de lokatie/regio waar deze plaats vindt. Kijk voor meer informatie in het beleidsplan en verder op deze pagina. Komt u er niet uit, informeer dan via de email of het zinvol is een aanvraag te doen.

 • Organisaties die werken met vrijwilligers hebben de voorkeur.
 • De begroting mag niet hoofdzakelijk uit personele kosten bestaan.
 • Het NvB Fonds stelt zich bij voorkeur niet op als enige financier van een project of organisatie. 
 • Zaken die onder de verantwoordelijkheid van overheidsuitgaven vallen, komen niet in aanmerking.
 • Zaken van religieuze of levensbeschouwelijke aard komen niet aanmerking.
 • We kunnen aanvullende vragen voor u hebben, bijvoorbeeld inzage in uw jaarcijfers, statuten, bestuurssamenstelling of ANBI beschikking. Houd daar rekening mee.
 • Indien er zich planwijzigingen voordoen, breng ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Voorwaarden voor lokale projecten

 • U bent gevestigd in de gemeente Altena en directe omgeving of het project/doel wat u beoogt, vindt daar plaats.
 • De organisatie heeft bij voorkeur een ANBI-beschikking of SBBI beschikking.
 • U beoogt het algemene nut in brede zin van het woord en het doel kan nimmer persoonlijk of commercieel zijn.
 • Het NvB fonds kan slechts bij hoge uitzondering ondersteuning bieden aan dorps-, toneel-, sport- en muziekverenigingen.

Voorwaarden voor nationale projecten

 • De organisatie heeft een ANBI-beschikking.  
 • U beoogt landelijk impact te realiseren en zich niet te concentreren op een bepaalde regio of stad en uw doelgroep heeft een relevante grootte. Lokaal ingestoken goede doelen, festivals en manifestaties in andere regio’s dan de gemeente Altena komen niet aanmerking voor een donatie. 
 • Een aanvraag waarbij er sprake is van tastbaarheid in de vorm van materialen, activiteiten of hulp bij exploitatie heeft de voorkeur. 
 • Uw aanvraag betreft een bedrag van minder dan € 5.000

Voorwaarden voor internationale projecten

 • De organisatie heeft een ANBI-beschikking en is in Nederland gevestigd. 
 • Er is een voorkeur voor hulporganisaties waarmee we al een langere relatie onderhouden. 
 • De aanvraag is gericht op hulp en ontwikkelingssamenwerking ter plaatse in de vorm van tastbare materialen, medische hulp of noodhulp in crisissituaties. 
 • Uw aanvraag betreft een bedrag van minder dan € 5.000

Wat stuurt u mee?

Een beschrijving van het project met daarbij informatie over:

 • De doelgroep
 • Plaats van het project
 • Duur van het project, eenmalig of voor langere tijd
 • Het verwachte resultaat
 • Organisaties waarmee er eventueel wordt samengewerkt
 • Begroting met kosten en opbrengsten, eventueel offertes
 • Eventueel een overzicht van donaties en toezeggingen, verwerk deze in de begroting.

Wat kunt u van ons verwachten?

U heeft een aanvraag bij ons ingediend, bij voorkeur per email:

 • Wij sturen zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Indien we die per post ontvangen, dan sturen we de ontvangstbevestiging het liefst via de email.
 • In de ontvangstbevestiging geven we een indicatie wanneer we over uw aanvraag beslissen. Het bestuur streeft er naar binnen 8 weken uitsluitsel te geven over een aanvraag. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. 
 • We kunnen eventueel nog met aanvullende vragen bij u terugkomen, houd daar rekening mee.
 • Het bestuur behoudt zich het recht voor een aanvraag af te wijzen. Indien een aanvraag wordt afgewezen zal het bestuur dit waar mogelijk motiveren. Een besluit over toewijzing of afwijzing is aan het bestuur.
 • Bij toekenning zal het bestuur een bevestiging sturen met daarin de voorwaarden van de uiteindelijke uitkeringen.  
 • Aan de toekenning kunnen geen rechten worden ontleend voor eventuele volgende aanvragen. Ook periodiek terugkerende aanvragen worden steeds opnieuw beoordeeld.  
 • Bij uitkering wordt een ontvangstbevestiging gevraagd en op termijn een rapportage/evaluatie over het project. 
 • Bij meerjarige toezeggingen behoudt het bestuur zich het recht voor een toezegging in te trekken wanneer er sprake is van een faillissement, liquidatie of wijziging van doelstelling of beleid.  

Doe een aanvraag

Bekijk hier onze voorwaarden.
Deze zijn afhankelijk van waar uw project of doel zich bevindt.