Image for Over de stichting

Over de stichting

Het N. van Ballegooijenfonds is een filantropisch vermogensfonds gevestigd in Wijk en Aalburg. Het NvB fonds heeft geen winstoogmerk en is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen belang behartigende organisatie (ANBI). Het Fonds spant zich in om het ter beschikking gestelde vermogen verantwoord te beleggen en de revenuen daaruit doelmatig te besteden.

Het NvB Fonds ziet het als haar missie om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de samenleving. De afgelopen jaren trekt de overheid zich enigszins terug en wordt er meer een beroep wordt gedaan op de burgers zelf. In onze maatschappij wordt gezien dat burgers zelf meer verantwoordelijkheid nemen om het ‘samen te maken’. Het Fonds wil hier graag aan bijdragen.

Doelstelling en doelbestedingen

Doelstelling
Het Fonds spant zich in om de opbrengst van het haar ter beschikking staande vermogen doelmatig en op een evenwichtige wijze te besteden. Het Fonds ziet het als haar missie de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. 

 Volgens Artikel 2 van de statuten heeft de Stichting ten doel: 

a. het doen van uitkeringen aan binnen het Rijk gevestigde rechtspersonen, welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een algemeen maatschappelijk belang beogen, een en ander als bedoeld in artikel 33 lid 1 ten 4e van de Successiewet 1956;  

b. het bevorderen en ondersteunen van belangen op sociaal, cultureel en wetenschappelijk gebied voor het grondgebied van het Rijk.  

Doelbestedingen

Het NvB Fonds geeft aan projecten en organisaties die zich bezighouden met:

 • Gezondheid, zelfredzaamheid en armoedebestrijding van diverse groepen in de samenleving zoals ouderen, jongeren, gehandicapten en andere kwetsbare groepen. 
 • Saamhorigheidsgevoel, eenzaamheidsbestrijding, meedoen en inclusiviteit van de maatschappij waarin wij leven. 
 • Tentoonstellingen, kunstzinnige en culturele uitingen, alsmede aan educatie op dit gebied.  
 • Geschiedenis en het behoud van cultuurhistorische waarden van de streek, dit beschikbaar maken voor het algemene publiek en die educatie hierover verzorgen. 
 • Het behoud van de natuur en het milieu, biodiversiteit en dierenwelzijn. 
 • Ontwikkelingssamenwerking en noodhulp in het buitenland.
 • Onderwijs en wetenschappen, dit echter in zeer beperkte mate. 

Een eventuele donatie aan een project of goed doel is sterk afhankelijk van de lokatie/regio waar deze plaats vindt . Kijk voor meer informatie in het beleidsplan en op de pagina Doe een aanvraag. Komt u er niet uit, informeer dan via de email.

Verder geeft het NvB fonds in beginsel geen bijdragen aan: 

 • Individuele hulpvragen. 
 • Projecten met een commercieel oogmerk. 
 • Projecten die zich primair bezighouden met levensbeschouwelijke en religieuze zaken of het uitdragen daarvan. 
 • Projecten die normaal gesproken door de overheid gefinancierd kunnen of dienen te worden. 

Beleidsplan

In onderstaande beleidsplan zult u de hoofdlijnen aantreffen waarlangs het beleid van het NvB Fonds zich zal ontwikkelen. Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode 2020 – 2025. Hierin verwoordt het bestuur de doelstellingen, de wijze van verwerven van inkomsten, het beheer en besteding van het vermogen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning.

Activiteitenverslag 2021

Het fonds heeft in het verslagjaar € 251.468 besteed aan diverse goede doelen. Hiervan is € 151.418 besteed in de regio Altena en omliggende regio’s.

Sociaal maatschappelijk122.660
Kunst en cultureel erfgoed68.208 
Ontwikkelingshulp en internationale noodhulp 48.500
Sport en recreatie 6.500 
Dierenwelzijn6.500

De uitkeringen aan niet ANBI-instellingen zijn binnen de toegelaten 10% gebleven.

Algemene zaken:

In het verslagjaar is een nieuwe website opgezet. Naast meer informatie over het Fonds zijn er ook richtlijnen opgenomen voor het doen van aanvragen. Het bestuur heeft het bestuursreglement, profielschets bestuur/bestuursleden en taakverdeling bestuur opgesteld. Ook is het rooster van aftreden van bestuursleden vastgesteld. De documenten zijn getoetst aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Jaarrekening

Standaardformulieren ANBI

Bestuur

Het bestuur zet zich in om de doelstellingen van het NvB Fonds te realiseren. Bestuursleden ontvangen daarvoor geen vergoeding. Er zijn in 2021 geen personeelsleden in dienst van de stichting geweest.

Voorzitter
Mw. M.J.C. de Fijter- van der Pol

Secretaris
Mw. M.C. van Ballegooijen

Penningmeester
Dhr. H.T.M Verriet

Algemeen bestuurslid
Mw. C.P.M. Schuwer – Spapens						

Doe een aanvraag

Bekijk hier onze voorwaarden.
Deze zijn afhankelijk van waar uw project of doel zich bevindt.